இலங்கைச் சுங்கத் திணைக்களத்தின் சுங்கப் பரிசோதகர் II ஆம் தரப் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2018

இலங்கைச் சுங்கத் திணைக்களத்தின் சுங்கப் பரிசோதகர் II ஆம் தரப் பதவிகளுக்குஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2018

 

Source : GazetteT18-08-03

 

 

READ:   கல்வி அமைச்சு தேசிய மற்றும் மாகாணப் பாடசாலைகளில் சிங்களம் மற்றும் தமிழ் மொழி மூல பாடசாலை மாணவர் ஆலோசனைப் பணிகளுக்காக பட்டதாரிகளை இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3-I (அ) தரத்திற்கு சேர்த்துக் கொள்வதற்கான போட்டிப் பரீட்சை - 2018

One thought on “இலங்கைச் சுங்கத் திணைக்களத்தின் சுங்கப் பரிசோதகர் II ஆம் தரப் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை – 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *